Witamy na stronie programu POLSKA 3.0

POLSKA 3.0 to największy klastrowy projekt w Europie, oddolny program gospodarczy dla Polski. Stanowi długofalową, spójną politykę rozwoju gospodarki, opartą na potencjale przemysłowym kraju, innowacyjności i konkurencyjnej pozycji Polski w Unii Europejskiej.POLSKA 3.0 jest jest na dzisiaj jedynym spójnym projektem gospodarczym dla Polski i dla regionów transgranicznych.

Program Polska 3.0 skupia kilkadziesiąt projektów gospodarczych, które w oparciu o działanie w ekosystemie, tworzą jeden, spójny program polskiej gospodarki. POLSKA 3.0 zakłada połączenie polskich rzek, autostrad, kolei i lotnisk w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego w Polsce i budowę największego w Europie Centrum Logistycznego na Śląsku, które stanie się naszym krajowym zagłębiem logistyki, biznesu i przemysłu.

W ramach programu Polska 3.0 połączono najważniejsze projekty infrastrukturalne, których brak, jest obecnie czynnikiem w znacznej mierze hamującym rozwój gospodarczy Polski. Polska 3.0 to program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach, w ramach którego krzyżują się najważniejsze korytarze transportowe w E

Polskie przedsiębiorstwa oswajają się z potrzebą innowacyjności i dostrzegają potrzebę współpracy z innymi podmiotami, w celu transferu wiedzy i technologii. Aby jednak Polska nie utknęła w pułapce średniego dochodu, niezbędne jest wzmocnienie współpracy i dialogu społecznego, umacnianie i tworzenie nowych innowacyjnych i silnych rodzimych firm, które mają zdolność do konkurowania na zagranicznych rynkach, oraz podniesienie jakości regulacji polskiego prawa na takie, które pobudzało rozwój polskiej gospodarki i umożliwi jej konkurowanie na rynku globalnym. Projekt Polska 3.0 pokazuje, że przedsiębiorcy potrafią się jednoczyć dla wspólnego celu, jakim jest podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności.

Polska 3.0 to program, który bezprecedensowo opracował połączenie polskich rzek, autostrad, kolei i lotnisk w jedna płaszczyznę transportu multimodalnego i budowę Centrum Logistycznego Gorzyczki - Wierzniowice, które pozwoli Polsce skorzystać z jej strategicznego położenia w Europie.

W ramach Programu, na Śląsku powstanie największy w Europie port śródlądowy i multimodalne, Centrum Logistyczne, które stworzy ponad 70 000 nowych miejsc pracy, pozwalając Polsce jednocześnie wykorzystać  jej tranzytowe położenie w Europie.

Wzorem dla Centrum Logistycznego jest Zagłębie Ruhry i Saary w Niemczech. Śląsk może być analogicznym centrum innowacji, przemysłu i logistyki na dużą skalę.

Realizacja przedsięwzięcia zaowocuje promocją tej części Europy jako ośrodka bardzo atrakcyjnego na arenie międzynarodowej, a jednocześnie kompleksowo przygotowanego dla nowych inwestycji.

Uznanie za kwestię priorytetową transportu międzygałęziowego oraz tworzenia węzłów i centrów multimodalnych, znajduje swe odzwierciedlenie zarówno w strategiach i rozporządzeniach Komisji Europejskiej,  ale również w strategicznych planach rozwoju poszczególnych państw Europy.

Program pozwoli Polsce zrealizować strategiczne projekty infrastrukturalne, niezbędne dla efektywnego rozwoju. Polska 3.0 wpisuje się w największe programy transportowe Komisji Europejskiej, przewidziane na najbliższe lata.

Polska 3.0 to program, który zgromadził kilka tysięcy przedsiębiorstw, począwszy od sektora MŚP po największe, czołowe polskie firmy, firmy rodzinne i startupy, które osiągnęły międzynarodowy sukces, ekspertów z poszczególnych dziedzin gospodarki, właścicieli portów, społeczność lokalną, ośrodki naukowe, czołowe polskie uczelnie i gminy. W ramach projektu skupiono najlepszych specjalistów w dziedzinie logistyki, transportu, finansowania z puli krajowej i europejskiej, ekonomistów, specjalistów od kwestii środowiskowych i innych.

Budowanie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki jest coraz trudniejszym zadaniem i stawia nowe wyzwania. Mając świadomość, jak niezbędne jest znalezienie nowych sposobów kształtowania konkurencyjności polskiej gospodarki, nowych rozwiązań możemy poszukiwać w spójnych, przewidzianych na długie lata projektach, które wywodzą się od od sektora biznesu, takich jak POLSKA 3.0, która pozwala na odpowiedzialnie i strategicznie planowanie rozwoju gospodarki, dając stabilność polskim przedsiębiorcom, a także zaplecze do przygotowania odpowiedniej edukacji (wciąż nasz rynek cechuje się rozbieżnością pomiędzy potrzebami pracodawców, a ofertą edukacji w zakresie kształcenia odpowiednich specjalistów), a następnie odpowiedniej kadry, co skutkuje innowacjami, nowymi technologiami oraz polską myślą technologiczną.

Od 2012 roku program Polska 3.0 skutecznie realizuje politykę współpracy między Polską a Czechami w ramach budowy Międzynarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki Wierzniowice - największego centrum w Europie, które ze względu na wybitne uwarunkowania tranzytowe i obecność gęsto zaludnionego terenu w Polsce, zostało przez Organizację Narodów Zjednoczonych uznane jako najbardziej pożądane centrum komunikacyjne- śródlądowe w Europie. Jest to ważny projekt dla rozwoju Śląska i całej Polski, w ramach koncepcji zintegrowanego transportu w Polsce.

Spójrzmy więc na biznesową perspektywę największego klastrowego, infrastrukturalnego planu. 

Lokalizacja inwestycji znajduje się na skrzyżowaniu głównych transeuropejskich magistral transportowych. Planowane Centrum Logistyczne Gorzyczki – Wierzniowice jest jedynym miejscem, gdzie przecinają się wszystkie zasadnicze korytarze transportowe w ramach tzw. VI. Multimodalnego Korytarza Północ – Południe. 

Wspomniana lokalizacja jest swoistym ,,spinaczem" o potencjale łączącym nie tylko dwa państwa Grupy Wyszehradzkiej ale również dwie makro-regionalne strategie Unii Europejskiej tzw. strategię bałtycką i dunajską, co nie pozostaje bez znaczenia biorąc pod uwagę założenia unijnej sieci TEN-T ustanawiającej tzw. korytarz Bałtyk-Adriatyk jednym z dziewięciu kluczowych korytarzy dla rozwoju polityki transportowej Unii Europejskiej.

W ramach Programu, na Śląsku powstanie największy w Europie port śródlądowy i multimodalne, Centrum Logistyczne, które stworzy ponad 70 000 nowych miejsc pracy, pozwalając Polsce jednocześnie wykorzystać  jej tranzytowe położenie w Europie.

W ramach portu śródlądowego  na Odrze, połączonego z koleją, Polska wpisze się projekt Nowego Jedwabnego Szlaku, który docierać będzie do Centrum Logistycznego, poprzez przedłużenie  linii szerokotorowej 65, LHS. Przedłużenie linii szerokotorowej to nie tylko optymalne wykorzystanie linii, która w ramach programu POLSKA 3.0 rozwinie swój potencjał i stanie się częścią ważnego w skali rozwoju całego Kraju centrum multimodalnego.  Centrum Logistycznego, które będzie transportową „różą wiatrów" na terenie dziś najbardziej zagrożonym bezrobociem.

Wzorem dla Centrum Logistycznego jest Zagłębie Ruhry i Saary w Niemczech. Śląsk może być analogicznym centrum innowacji, przemysłu i logistyki na dużą skalę.

Realizacja przedsięwzięcia zaowocuje promocją tej części Europy jako ośrodka bardzo atrakcyjnego na arenie międzynarodowej, a jednocześnie kompleksowo przygotowanego dla nowych inwestycji.

Przy realizacji programu POLSKA 3.0, nasz kraj otwiera się na europejskie i azjatyckie szlaki przepływu towarów, a tym samym w pełni skorzystamy na swoim tranzytowym, centralnym w Europie położeniu, które jest bardzo korzystną z logistycznego punktu widzenia lokalizacją.

Koncepcja lądowego i morskiego Nowego Jedwabnego Szlaku, czyli projektu „Jednego Pasa, Jednego Szlaku", zakłada utworzenie sieci korytarzy transportowych, które połączyłyby Chiny z krajami Unii Europejskiej. Oznacza to budowę bądź modernizację przede wszystkim kolejowych połączeń handlowych między Europą a Azją, w tym także kolei dużych prędkości, dróg, portów lądowych i morskich oraz lotnisk, a także tworzenie infrastruktury przesyłowej (ropociągi, gazociągi) oraz telekomunikacyjnej. Obecnie tylko 3,5% chińskiego eksportu do Unii Europejskiej drogą lądową. Jego główną zaletą jest znacząco niższy koszt w porównaniu z transportem lotniczym oraz kilkukrotnie krótszy czas w porównaniu z transportem morskim.

Położenie dwóch równoległych szyn na krótkim odcinku ze Sławkowa do Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice (z prawie blisko 500 ha terenem inwestycyjnym w SSE), sprawi, iż tak zlokalizowane Centrum stanie się jedynym w Europie punktem, gdzie będą łączyć się drogi kolei UE, właśnie szerokiego toru z Dalekiego Wschodu, autostrady A1, drogi rzecznej (portu rzecznego) oraz dogodnego połączenia poprzez autostradę z największym portem lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice. W bliskiej odległości znajdują się także lotniska w Ostrawie i Krakowie. Teren ten został określony przez ekspertów ONZ jako najbardziej rozwojowy w całej Europie.

Przedsiębiorcy najważniejszym spoiwem

Polska 3.0 opiera się na klastrowym łączeniu przedsiębiorstw i regionów w kluczowych, spójnych ze sobą projektach gospodarczych. 

Jako program klastrowy, opiera się o współpracę przedsiębiorstw na osi Trójmorza. Program Polska 3.0 stanowi platformę do współpracy przedsiębiorstw i realizację zintegrowanej infrastruktury, spełniając w istocie rolę strategicznego programu Trójmorza.

Pionierskie rozwiązanie największej organizacji klastrowej w Polsce

Program Polska 3.0 został zainicjowany przez Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, będący klastrem klastrów, skupiający m.in. krajowe klastry kluczowe.  Jest największą organizacją klastrową w Polsce, działającą na terenie całego Kraju, która skupia ponad 3700 przedsiębiorstw, począwszy od bardzo szerokiego grona firm sektora MŚP i startupów, skończywszy na największych polskich firmach.

Analogiczne struktury tworzone są w pozostałych państwach Trójmorza, działając na zasadzie puzzli. 3.0: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry. W klastrowej układance to także Ukraina

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, będąc „klastrem klastrów"  jest jedynym przedstawicielem Polski w projektach klastrowych Grupy Wyszehradzkiej. Klaster z powodzeniem pracuje na arenie międzynarodowej. Dzięki swoim działaniom Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, a wraz z nim zainicjowany przez niego program Polska 3.0 wspiera polskie startup'y, firmy i myśl technologiczną w procesie przygotowania, łączenia potencjałów, promocji i komercjalizacji,  między innymi poprzez implementowanie ich do szerokiego spektrum działań i projektów klastra.

Pomaga także zdobywać inwestorów i nowe rynki oraz pomaga budować ścieżkę dla ich rozwoju, Poprzez swoje działania OKIP promuje przedsiębiorstwa, projekty i startup'y, łączy  je w organizacjach klastrowych z innymi podmiotami z określonej branży, ale też zapewnia zaplecze w postaci współpracujących uczelni czy ośrodków klastrów międzynarodowych.


Rekomendacje  

POLSKA 3.0. - warto rozszyfrować ten skrót. To właściwie jest proste. Połączenie Dunaju z Łabą i Odrą. Połączenia wodne, które mogą być najbardziej skuteczne jeśli chodzi o transport, także o turystykę. (...) Przecież cała Polska leży nad rzekami, które w większości mogą być spławne. To nam bardzo pomoże, w gospodarce, w zatrudnieniu, w innowacyjności. A więc ruszamy! TO SIĘ MUSI UDAĆ!
Prof. Jerzy Buzek
Profesor Jerzy Buzek objął patronat honorowy nad programem POLSKA 3.0.

Przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego oraz Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012. Premier rządu RP w latach 1997–2001

 

Najnowsze wiadomości

 

Inicjatorzy programu