Witamy na stronie programu POLSKA 3.0

POLSKA 3.0 to największy klastrowy projekt w Europie, oddolny program gospodarczy dla Polski. Stanowi długofalową, spójną politykę rozwoju gospodarki, opartą na potencjale przemysłowym kraju, innowacyjności i konkurencyjnej pozycji Polski w Unii Europejskiej.POLSKA 3.0 jest jest na dzisiaj jedynym spójnym projektem gospodarczym dla Polski i dla regionów transgranicznych.

Program Polska 3.0 skupia kilkadziesiąt projektów gospodarczych, które w oparciu o działanie w ekosystemie, tworzą jeden, spójny program polskiej gospodarki. POLSKA 3.0 zakłada połączenie polskich rzek, autostrad, kolei i lotnisk w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego w Polsce i budowę największego w Europie Centrum Logistycznego na Śląsku, które stanie się naszym krajowym zagłębiem logistyki, biznesu i przemysłu.

W ramach programu Polska 3.0 połączono najważniejsze projekty infrastrukturalne, których brak, jest obecnie czynnikiem w znacznej mierze hamującym rozwój gospodarczy Polski. Polska 3.0 to program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach, w ramach którego krzyżują się najważniejsze korytarze transportowe w Europie.

Dotychczasowe projekty i strategie, nie spełniły roli dostatecznego katalizatora rozwoju gospodarczego, jako kraj, nie wypracowaliśmy systemu trwałego rozwoju. W warunkach otwartej gospodarki, nasilają się wezwania do odejścia od konkurowania niskimi kosztami i relatywnie tanią siłą roboczą na rzecz rywalizowania produktywnością i innowacyjnością. Stwarza to potrzebę poszukiwania i uaktywnienia nowych źródeł konkurencyjności polskiej gospodarki. Polska zatraciła zdolność do mierzenia się z projektami prawdziwie wielkimi, obliczonymi na pokolenia. Przez wiele lat realizowaliśmy projekty, będące działaniami doraźnymi.

Dziś potrzebny jest nam zrównoważony rozwój i zrównoważona gospodarka.  Spójne, przewidziane na długie lata programy gospodarcze, jak Polska 3.0, pozwalają odpowiedzialnie i strategicznie planować rozwój i wypracować przyszłe motory przewagi  konkurencyjnej.

Długofalowy program przemian gospodarczych jest możliwy tylko poprzez rozwijanie innowacyjności, przewagi technologicznej i konkurencyjności rodzimych firm. Spójne, przewidziane na długie lata projekty, jak Polska 3.0, pozwalają odpowiedzialnie i strategicznie planować rozwój gospodarki. Dają stabilność polskim przedsiębiorcom, a także zaplecze do przygotowania odpowiedniej edukacji, a następnie odpowiedniej kadry, co skutkuje innowacjami, nowymi technologiami oraz polską myślą technologiczną. A to one są kołem zamachowym gospodarki.

Polskie przedsiębiorstwa oswajają się z potrzebą innowacyjności i dostrzegają potrzebę współpracy z innymi podmiotami, w celu transferu wiedzy i technologii. Aby jednak Polska nie utknęła w pułapce średniego dochodu, niezbędne jest wzmocnienie współpracy i dialogu społecznego, umacnianie i tworzenie nowych innowacyjnych i silnych rodzimych firm, które mają zdolność do konkurowania na zagranicznych rynkach, oraz podniesienie jakości regulacji polskiego prawa na takie, które pobudzało rozwój polskiej gospodarki i umożliwi jej konkurowanie na rynku globalnym. Projekt Polska 3.0 pokazuje, że przedsiębiorcy potrafią się jednoczyć dla wspólnego celu, jakim jest podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności.

Polska 3.0 to program, który bezprecedensowo opracował połączenie polskich rzek, autostrad, kolei i lotnisk w jedna płaszczyznę transportu multimodalnego i budowę Centrum Logistycznego Gorzyczki - Wierzniowice, które pozwoli Polsce skorzystać z jej strategicznego położenia w Europie.

W ramach Programu, na Śląsku powstanie największy w Europie port śródlądowy i multimodalne, Centrum Logistyczne, które stworzy ponad 70 000 nowych miejsc pracy, pozwalając Polsce jednocześnie wykorzystać  jej tranzytowe położenie w Europie.

W ramach portu śródlądowego  na Odrze, połączonego z koleją, nasz Kraj wpisze się projekt Nowego Jedwabnego Szlaku, który docierać będzie do Centrum Logistycznego, poprzez przedłużenie  linii szerokotorowej 65, LHS. Przedłużenie linii szerokotorowej to nie tylko optymalne wykorzystanie linii, która w ramach programu POLSKA 3.0 rozwinie swój potencjał i stanie się częścią ważnego w skali rozwoju całego Kraju centrum multimodalnego.  Centrum Logistycznego, które będzie transportową „różą wiatrów” na terenie dziś najbardziej zagrożonym bezrobociem.

Wzorem dla Centrum Logistycznego jest Zagłębie Ruhry i Saary w Niemczech. Śląsk może być analogicznym centrum innowacji, przemysłu i logistyki na dużą skalę.

Realizacja przedsięwzięcia zaowocuje promocją tej części Europy jako ośrodka bardzo atrakcyjnego na arenie międzynarodowej, a jednocześnie kompleksowo przygotowanego dla nowych inwestycji.

Uznanie za kwestię priorytetową transportu międzygałęziowego oraz tworzenia węzłów i centrów multimodalnych, znajduje swe odzwierciedlenie zarówno w strategiach i rozporządzeniach Komisji Europejskiej,  ale również w strategicznych planach rozwoju poszczególnych państw Europy.

Program pozwoli Polsce zrealizować strategiczne projekty infrastrukturalne, niezbędne dla efektywnego rozwoju. Polska 3.0 wpisuje się w największe programy transportowe Komisji Europejskiej, przewidziane na najbliższe lata.

 

Polska 3.0 to program, który zgromadził kilka tysięcy przedsiębiorstw, począwszy od sektora MŚP po największe, czołowe polskie firmy, firmy rodzinne i startupy, które osiągnęły międzynarodowy sukces, ekspertów z poszczególnych dziedzin gospodarki, właścicieli portów, społeczność lokalną, ośrodki naukowe, czołowe polskie uczelnie i gminy. W ramach projektu skupiono najlepszych specjalistów w dziedzinie logistyki, transportu, finansowania z puli krajowej i europejskiej, ekonomistów,​ specjalistów od kwestii środowiskowych i innych.

Budowanie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki jest coraz trudniejszym zadaniem i stawia nowe wyzwania. Mając świadomość, jak niezbędne jest znalezienie nowych sposobów kształtowania konkurencyjności polskiej gospodarki, nowych rozwiązań możemy poszukiwać w spójnych, przewidzianych na długie lata projektach, które wywodzą się od od sektora biznesu, takich jak POLSKA 3.0, która pozwala na odpowiedzialnie i strategicznie planowanie rozwoju gospodarki, dając stabilność polskim przedsiębiorcom, a także zaplecze do przygotowania odpowiedniej edukacji (wciąż nasz rynek cechuje się rozbieżnością pomiędzy potrzebami pracodawców, a ofertą edukacji w zakresie kształcenia odpowiednich specjalistów), a następnie odpowiedniej kadry, co skutkuje innowacjami, nowymi technologiami oraz polską myślą technologiczną.

Kluczem do rozwoju Polski staje się dziś zintegrowane podejście w planowaniu i podejmowaniu interwencji w ramach różnych polityk publicznych, polegające na kojarzeniu działań na poziomie sektorów, dziedzin i terytoriów z uwzględnieniem aspektów gospodarczych, społecznych i regionalnych.

Projekt „POLSKA 3.0” jest na dzisiaj jedynym spójnym projektem gospodarczym dla Polski i dla regionów transgranicznych, ponieważ jest przede wszystkim projektem oddolnym, gdzie władza samorządowa do powiatów włącznie identyfikuje się ze społecznością lokalną a ponadto przedsiębiorczością lokalną i jednostkami naukowo-badawczymi.

Polska 3.0 to zsieciowane projekty, stanowiące spójny program modernizacji żeglugi śródlądowej. Program Polska 3.0 przygotował cały ekosystem dla przywrócenia żeglugi, podczas gdy świadomość społeczeństwa była jeszcze bardzo niska, w mediach o żegludze nie było żadnych wzmianek, analogicznie jak we wszelkich planach rządowych. Program zintegrował środowiska zabiegające o modernizację żeglugi śródlądowej. Dzięki Polsce 3.0 nie doszło do podpisania dyrektywy wodnej, która wykluczałaby Polskę z transportu międzynarodowego. Program idealnie wpisuje się w działania Międzymorza. Inicjatywę Bałtyk - Adriatyk – Morze Czarne podpisało 12 prezydentów.

Czytaj więcej


Rekomendacje  

POLSKA 3.0. - warto rozszyfrować ten skrót. To właściwie jest proste. Połączenie Dunaju z Łabą i Odrą. Połączenia wodne, które mogą być najbardziej skuteczne jeśli chodzi o transport, także o turystykę. (...) Przecież cała Polska leży nad rzekami, które w większości mogą być spławne. To nam bardzo pomoże, w gospodarce, w zatrudnieniu, w innowacyjności. A więc ruszamy! TO SIĘ MUSI UDAĆ!
Prof. Jerzy Buzek
Profesor Jerzy Buzek objął patronat honorowy nad programem POLSKA 3.0.

Przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego oraz Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012. Premier rządu RP w latach 1997–2001

 

Najnowsze wiadomości

 

Inicjatorzy programu