201607.14

Centrum Logistyczne Gorzyczki-Wierzniowice – zwiększenie konkurencyjności regionu, nowe miejsca pracy, wykorzystanie potencjału ludzkiego i gospodarczego.

Z uwagi na istniejącą sytuację na rynku węgla koksującego powodującą konieczność racjonalizacji kosztów działalności Spółek górniczych i okołogórniczych w obszarze działania GK JSW SA , Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. (JSK) podjęła działania w zakresie zagospodarowania majątku na terenach zakładów górniczych GK JSW SA , który nie jest lub nie będzie wykorzystywany w celach wydobywczych, przetwórczych czy przewozowych.
Wstępna analiza JSK (przy współpracy z JSW SA oraz władzami samorządowymi regionu) wskazuje, że istnieją rozwiązania pozwalające na przywrócenie, niewykorzystywanym w pełni zasobom funkcji produkcyjno-usługowej. Dotyczy to głównie obszaru Zakładu Górniczego Ruchu Jas-Mos , gdzie JSK posiada infrastrukturę kolejową zlokalizowaną na 13 hektarach (stacja Jas-Mos). Bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowej infrastruktury z Obwodnicą Południową Jastrzębia-Zdroju oraz wyjazdem na autostradę A1 stwarza ogromny potencjał logistyczny i możliwość uruchomienia np.: terminala przeładunkowego bądź centrum logistycznego.
Podstawową zasadą projektowania centrum logistycznego jest posiadanie dużego obszaru zlokalizowanego na skrzyżowaniu ważnych (międzynarodowych) arterii transportowych. Obszar kolejowy JSK wraz z infrastrukturą w połączeniu z przyległymi działkami JSW SA oraz UM Jastrzębie –Zdrój będzie potencjalnym, dużym terenem do zagospodarowania pod centrum logistyczne.
Ponadto centrum logistyczne powinno być wyposażone w takie elementy jak: intermodalny węzeł transportowy, nowoczesne powierzchnie magazynowe, platformy przeładunkowe, nowoczesne obiekty biurowe, posterunek celny, system zaopatrzenia środków transportu w paliwo i energię, punkt technicznej obsługi i napraw środków transportu, infrastrukturę informatyczną. Powyższe wskazuje jak duży potencjał ludzki i kapitał przedsiębiorców jest potrzebny do funkcjonowania i prawidłowego działania omawianego przedsięwzięcia.
Obszar oddziaływania tak zaprojektowanego „centrum logistycznego” w Jastrzębiu Zdroju to południowa część województwa Śląskiego (Żory, Bielsko-Biała, powiat bielski, cieszyński, pszczyński, wodzisławski, żywiecki, raciborski w części południowej). Ze względu na przygraniczne położenie, przedmiotowe „Centrum Logistyczne Gorzyczki-Wierzniowice” predestynowane będzie również do obsługi wymiany towarowej z północno-wschodnią częścią Republiki Czeskiej w regionie miast: Ostrawa, Karvina i Bohumin.
Tak usytuowane „centrum logistyczne” powinno stać się wartością dodaną naszego regionu w przypadku budowy szerokiego toru, który połączy Sławków z Centrum Logistycznym Gorzyczki-Vernowice.
Wyżej opisany przykład wykorzystania infrastruktury kolejowej JSK, w horyzoncie czasowym pozwoliłby również na zwiększenie konkurencyjności regionu, rozwoju miasta czy szukania alternatywnych miejsc pracy. Powyższy projekt przy współpracy z władzami samorządowymi miasta Jastrzębie-Zdrój, przedsiębiorcami będzie stanowił dobry przykład wykorzystania wysokiego potencjału ludzkiego i gospodarczego naszego regionu.
Współpraca wszystkich zainteresowanych stron powyższym projektem pobudzi aktywności gospodarczą miasta w obszarze rozwoju infrastruktury sprzyjającej powstawaniu i rozwojowi działalności gospodarczej, planowania przestrzennego oraz wpływu działalności na środowisko.

Beata Grabowska-Bujna

Beata Grabowska-Bujna
Prezes zarządu, dyrektor Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej JSW.