Infografiki


POLSKA 3.0 to największy klastrowy projekt w Europie, oddolny program gospodarczy dla Polski. Stanowi długofalową, spójną politykę rozwoju gospodarki, opartą na potencjale przemysłowym kraju, innowacyjności i konkurencyjnej pozycji Polski w Unii Europejskiej.POLSKA 3.0 jest jest na dzisiaj jedynym spójnym projektem gospodarczym dla Polski i dla regionów transgranicznych.

Program Polska 3.0 skupia kilkadziesiąt projektów gospodarczych, które w oparciu o działanie w ekosystemie, tworzą jeden, spójny program polskiej gospodarki. POLSKA 3.0 zakłada połączenie polskich rzek, autostrad, kolei i lotnisk w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego w Polsce i budowę największego w Europie Centrum Logistycznego na Śląsku, które stanie się naszym krajowym zagłębiem logistyki, biznesu i przemysłu.

W ramach programu Polska 3.0 połączono najważniejsze projekty infrastrukturalne, których brak, jest obecnie czynnikiem w znacznej mierze hamującym rozwój gospodarczy Polski. Polska 3.0 to program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach, w ramach którego krzyżują się najważniejsze korytarze transportowe w Europie.

Dotychczasowe projekty i strategie, nie spełniły roli dostatecznego katalizatora rozwoju gospodarczego, jako kraj, nie wypracowaliśmy systemu trwałego rozwoju. W warunkach otwartej gospodarki, nasilają się wezwania do odejścia od konkurowania niskimi kosztami i relatywnie tanią siłą roboczą na rzecz rywalizowania produktywnością i innowacyjnością. Stwarza to potrzebę poszukiwania i uaktywnienia nowych źródeł konkurencyjności polskiej gospodarki. Polska zatraciła zdolność do mierzenia się z projektami prawdziwie wielkimi, obliczonymi na pokolenia. Przez wiele lat realizowaliśmy projekty, będące działaniami doraźnymi.

Dziś potrzebny jest nam zrównoważony rozwój i zrównoważona gospodarka.  Spójne, przewidziane na długie lata programy gospodarcze, jak Polska 3.0, pozwalają odpowiedzialnie i strategicznie planować rozwój i wypracować przyszłe motory przewagi  konkurencyjnej.

Długofalowy program przemian gospodarczych jest możliwy tylko poprzez rozwijanie innowacyjności, przewagi technologicznej i konkurencyjności rodzimych firm. Spójne, przewidziane na długie lata projekty, jak Polska 3.0, pozwalają odpowiedzialnie i strategicznie planować rozwój gospodarki. Dają stabilność polskim przedsiębiorcom, a także zaplecze do przygotowania odpowiedniej edukacji, a następnie odpowiedniej kadry, co skutkuje innowacjami, nowymi technologiami oraz polską myślą technologiczną. A to one są kołem zamachowym gospodarki.

Polskie przedsiębiorstwa oswajają się z potrzebą innowacyjności i dostrzegają potrzebę współpracy z innymi podmiotami, w celu transferu wiedzy i technologii. Aby jednak Polska nie utknęła w pułapce średniego dochodu, niezbędne jest wzmocnienie współpracy i dialogu społecznego, umacnianie i tworzenie nowych innowacyjnych i silnych rodzimych firm, które mają zdolność do konkurowania na zagranicznych rynkach, oraz podniesienie jakości regulacji polskiego prawa na takie, które pobudzało rozwój polskiej gospodarki i umożliwi jej konkurowanie na rynku globalnym. Projekt Polska 3.0 pokazuje, że przedsiębiorcy potrafią się jednoczyć dla wspólnego celu, jakim jest podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności.

Polska 3.0 to program, który bezprecedensowo opracował połączenie polskich rzek, autostrad, kolei i lotnisk w jedna płaszczyznę transportu multimodalnego i budowę Centrum Logistycznego Gorzyczki - Wierzniowice, które pozwoli Polsce skorzystać z jej strategicznego położenia w Europie.

W ramach Programu, na Śląsku powstanie największy w Europie port śródlądowy i multimodalne, Centrum Logistyczne, które stworzy ponad 70 000 nowych miejsc pracy, pozwalając Polsce jednocześnie wykorzystać  jej tranzytowe położenie w Europie.

W ramach portu śródlądowego  na Odrze, połączonego z koleją, nasz Kraj wpisze się projekt Nowego Jedwabnego Szlaku, który docierać będzie do Centrum Logistycznego, poprzez przedłużenie  linii szerokotorowej 65, LHS. Przedłużenie linii szerokotorowej to nie tylko optymalne wykorzystanie linii, która w ramach programu POLSKA 3.0 rozwinie swój potencjał i stanie się częścią ważnego w skali rozwoju całego Kraju centrum multimodalnego.  Centrum Logistycznego, które będzie transportową „różą wiatrów” na terenie dziś najbardziej zagrożonym bezrobociem.

Wzorem dla Centrum Logistycznego jest Zagłębie Ruhry i Saary w Niemczech. Śląsk może być analogicznym centrum innowacji, przemysłu i logistyki na dużą skalę.

Realizacja przedsięwzięcia zaowocuje promocją tej części Europy jako ośrodka bardzo atrakcyjnego na arenie międzynarodowej, a jednocześnie kompleksowo przygotowanego dla nowych inwestycji.

Uznanie za kwestię priorytetową transportu międzygałęziowego oraz tworzenia węzłów i centrów multimodalnych, znajduje swe odzwierciedlenie zarówno w strategiach i rozporządzeniach Komisji Europejskiej,  ale również w strategicznych planach rozwoju poszczególnych państw Europy.

Program pozwoli Polsce zrealizować strategiczne projekty infrastrukturalne, niezbędne dla efektywnego rozwoju. Polska 3.0 wpisuje się w największe programy transportowe Komisji Europejskiej, przewidziane na najbliższe lata.

Polska 3.0 to program, który zgromadził kilka tysięcy przedsiębiorstw, począwszy od sektora MŚP po największe, czołowe polskie firmy, firmy rodzinne i startupy, które osiągnęły międzynarodowy sukces, ekspertów z poszczególnych dziedzin gospodarki, właścicieli portów, społeczność lokalną, ośrodki naukowe, czołowe polskie uczelnie i gminy. W ramach projektu skupiono najlepszych specjalistów w dziedzinie logistyki, transportu, finansowania z puli krajowej i europejskiej, ekonomistów,​ specjalistów od kwestii środowiskowych i innych.

Budowanie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki jest coraz trudniejszym zadaniem i stawia nowe wyzwania. Mając świadomość, jak niezbędne jest znalezienie nowych sposobów kształtowania konkurencyjności polskiej gospodarki, nowych rozwiązań możemy poszukiwać w spójnych, przewidzianych na długie lata projektach, które wywodzą się od od sektora biznesu, takich jak POLSKA 3.0, która pozwala na odpowiedzialnie i strategicznie planowanie rozwoju gospodarki, dając stabilność polskim przedsiębiorcom, a także zaplecze do przygotowania odpowiedniej edukacji (wciąż nasz rynek cechuje się rozbieżnością pomiędzy potrzebami pracodawców, a ofertą edukacji w zakresie kształcenia odpowiednich specjalistów), a następnie odpowiedniej kadry, co skutkuje innowacjami, nowymi technologiami oraz polską myślą technologiczną.

Kluczem do rozwoju Polski staje się dziś zintegrowane podejście w planowaniu i podejmowaniu interwencji w ramach różnych polityk publicznych, polegające na kojarzeniu działań na poziomie sektorów, dziedzin i terytoriów z uwzględnieniem aspektów gospodarczych, społecznych i regionalnych.

Projekt „POLSKA 3.0” jest na dzisiaj jedynym spójnym projektem gospodarczym dla Polski i dla regionów transgranicznych, ponieważ jest przede wszystkim projektem oddolnym, gdzie władza samorządowa do powiatów włącznie identyfikuje się ze społecznością lokalną a ponadto przedsiębiorczością lokalną i jednostkami naukowo-badawczymi.

Polska 3.0 to zsieciowane projekty, stanowiące spójny program modernizacji żeglugi śródlądowej. Program Polska 3.0 przygotował cały ekosystem dla przywrócenia żeglugi, podczas gdy świadomość społeczeństwa była jeszcze bardzo niska, w mediach o żegludze nie było żadnych wzmianek, analogicznie jak we wszelkich planach rządowych. Program zintegrował środowiska zabiegające o modernizację żeglugi śródlądowej. Dzięki Polsce 3.0 nie doszło do podpisania dyrektywy wodnej, która wykluczałaby Polskę z transportu międzynarodowego. Program idealnie wpisuje się w działania Międzymorza. Inicjatywę Bałtyk - Adriatyk – Morze Czarne podpisało 12 prezydentów.

Centrum Logistyczne Gorzyczki-Wierzniowce będzie jedynym w Europie miejscem, gdzie przecinają się wszystkie zasadnicze korytarze transportowe w ramach tzw. VI. Multimodalnego Korytarza Północ – Południe. Lokalizacja inwestycji znajduje się na skrzyżowaniu głównych transeuropejskich magistral transportowych: Autostrady A1, Drogi wodnej E-30, szerokiego toru z dalekiego wschodu, oraz II transeuropejskiego korytarza kolejowego. W bliskiej odległości znajdują się także lotniska: w Katowicach, w Ostrawie i Krakowie. Teren ten został określony przez ekspertów ONZ jako najbardziej rozwojowy w całej Europie. 

Wspomniana lokalizacja jest swoistym „spinaczem” o potencjale łączącym nie tylko dwa państwa Grupy Wyszehradzkiej ale również dwie makro-regionalne strategie Unii Europejskiej tzw. strategię bałtycką i dunajską, co nie pozostaje bez znaczenia biorąc pod uwagę założenia unijnej sieci TEN-T ustanawiającej tzw. korytarz Bałtyk-Adriatyk jednym z dziewięciu kluczowych korytarzy dla rozwoju polityki transportowej Unii Europejskiej.

Przy realizacji programu POLSKA 3.0, nasz kraj otwiera się na europejskie i azjatyckie szlaki przepływu towarów, a tym samym w pełni skorzystamy na swoim tranzytowym, centralnym w Europie położeniu, które jest bardzo korzystną z logistycznego punktu widzenia lokalizacją.

Polska 3.0 wpisuje Polskę w szersze makroekonomiczne projekty, jak Korytarz Bałtyk – Adriatyk łączący główne węzły (węzły miejskie, porty, porty lotnicze i inne terminale transportowe) dzięki kluczowym połączeniom kolejowym, drogowym, morskim i powietrznym między Północą a Południem tj. z Polski przez Republikę Czeską, Słowację i Austrię do Chorwacji, Włoch i Słowenii.

Co oznacza to dla polskich przedsiębiorstw? Są to projekty o wysokim znaczeniu gospodarczym i wartości dodanej dla naszego regionu. W ramach programu Polska 3.0 opracowywane są wspólne projekty Polski i krajów na osi korytarza Bałtyk-Adriatyk-Morze Czarne, programy współpracy organizacji klastrowych i co za tym idzie - przedsiębiorstw obu krajów.

Rozwój korytarzy transportowych należy postrzegać nie tylko jako połączenia transportowe między państwami. Rozwój infrastruktury bezpośrednio wpływa na inne ogniwa społeczne i gospodarcze kraju. To także inne spojrzenie na planowanie, które wymagać będzie przejścia od regionalnej perspektywy rozwoju, do perspektywy korytarzowej.

Program Polska 3.0 jest integralną częścią Korytarza Bałtyk-Adriatyk i Bałtyk-Morze Czarne. Scala budowę międzynarodowej infrastruktury łączącej. W ramach programu skupione są integralne projekty transportu multimodalnego, projekty infrastrukturalne, Nowy Jedwabny Szlak, ale także projekty współpracy transgranicznej, bezpieczeństwo energetyczne, nowe technologie, wymiana wiedzy, transfer technologii. W efekcie mają one na celu stworzenie nowych form konkurencyjności regionu.

Jednym z najważniejszych wyzwań Inicjatywy Trójmorza jest dalszy rozwój infrastruktury transportowej. Celem programu Polska 3.0 jest m.in. stworzenie punktów węzlowych rozwoju, industrializacji i innowacyjności poprzez zintegrowanie transportu i budowę węzłów multimodalnych. 

Inicjatywa Trójmorza ma umożliwić realizację wielkoskalowych, ponadregionalnych projektów. Dwa Korytarze transportowe TEN-T – Korytarz Bałtyk Adriatyk, Bałtyk Morze Czarne odgrywają kluczową rolę dla regionu Trójmorza. Poprzez program Polska 3.0, który tworzy płaszczyznę transportu multimodalnego w Polsce (woda, kolej, autostrady, powietrze), oraz budowę największego w Europie centrum logistycznego Gorzyczki - Wierzniowice.

Inicjator Programu: Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw - to klaster klastrów, skupiający m.in. krajowe klastry kluczowe. Jest największą organizacją klastrową w Polsce, działającą na terenie całego Kraju, która skupia ponad 3700 przedsiębiorstw, począwszy od bardzo szerokiego grona firm sektora MŚP i startupów, skończywszy na największych polskich firmach.

Będąc „klastrem klastrów” jest jedynym przedstawicielem Polski w projektach klastrowych Grupy Wyszehradzkiej. Klaster z powodzeniem pracuje na arenie międzynarodowej. Przykładamy dużą wagę do wsparcia powiązań pomiędzy przemysłem, biznesem a nauką. Dzięki swoim działaniom Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, a wraz z nim zainicjowany przez niego program Polska 3.0 wspiera polskie startup’y, firmy i myśl technologiczną w procesie przygotowania, łączenia potencjałów, promocji i komercjalizacji, między innymi poprzez implementowanie ich do szerokiego spektrum działań i projektów klastra.

Pomaga także zdobywać inwestorów i nowe rynki oraz pomaga budować ścieżkę dla ich rozwoju, Poprzez swoje działania OKIP promuje przedsiębiorstwa, projekty i startup’y, łączy je w organizacjach klastrowych z innymi podmiotami z określonej branży, ale też zapewnia zaplecze w postaci współpracujących uczelni czy ośrodków klastrów międzynarodowych.

W dobie słusznego wzrostu znaczenia kapitału intelektualnego w gospodarce i ukłonu w kierunku roli sektora małych i średnich przedsiębiorstw, klastry stają się naturalną odpowiedzią na potrzeby nowej polityki gospodarczej, niezbędnym motorem dla dalszego rozwoju. Liczne projekty zrealizowane w ramach klastra OKIP stanowią czołowe polskie innowacje i z sukcesem skalują się na arenie międzynarodowej. Klaster jest także inicjatorem największego programu klastrowego w Europie – POLSKA 3.0.

Jako olbrzymi projekt transportu multimodalnego, Polska 3.0 przewidziana jest na długie lata, w trakcie których oddziaływać będzie na najważniejsze gałęzie polskiej gospodarki, tworząc dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy. Modernizacja śródlądowych dróg wodnych pozwoli wykorzystać atuty żeglugi wodnej, da Polsce możliwość rozszerzenia palety usług transportowych i rozwoju transportu wielomodalnego, ale też pobudzi biznes wzdłuż wspomnianych szlaków. Budowa Europejskiej Drogi Wodnej Dunaj – Odra – Łaba przekształci Odrę w olbrzymią arterię komunikacyjną, która przyniesie szereg korzyści dla lokalnej przedsiębiorczości i jej rozwoju w regionach. Podniesienie jakości krajowego systemu transportowego, poprzez nową infrastrukturę oraz efektywnie funkcjonujący system transportowy pozwolą nie tylko na swobodny przepływ osób i towarów, ale także wzmocnią ekonomiczną spójność regionów.

Łącząc klastry w programie Polska 3.0 - największym projekcie klastrowym w Europie, połączono również regiony, zarówno krajowe jak i transgraniczne, dla realizacji wspólnych celów, które poprzez pojedyncze dążenia poszczególnych samorządów i brak środków nie byłyby możliwe do realizacji w zakresie ogólnopolskim. Polska 3.0 pozwoli stworzyć Centralny Okręg Przemysłowy, ale na miarę XXI wieku.

Zapraszamy do wspólnego budowania innowacyjnej, mocnej gospodarki poprzez program POLSKA 3.0.