Program UKRAINA 3.0

Program UKRAINA 3.0, bliźniaczy program dla programu polskiej gospodarki - POLSKA 3.0.
Program realizowany przy współpracy polsko-ukraińskiej i dostosowany do krajowych możliwości. Program wspólnych działań obejmuje m. in. klastry i ich możliwości kooperacyjne, współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, samorządami i ośrodkami naukowo-badawczymi, tak by łączyć skutecznie świat nauki i biznesu dla wypracowania innowacyjnych rozwiązań i zrealizowania wielkoskalowych złożonych projektów w wymiarze zarówno regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym.
Program POLSKA 3.0. – UKRAINA 3.0. obejmuje także rozwój projektów infrastrukturalnych i stworzenie efektywnej sieci transportu na Ukrainie oraz wpisanie się tego kraju w europejskie sieci transportowe. Program POLSKA 3.0. to największy  projekt klastrowy w Europie, zacieśniający współpracę Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy.
Program Polska 3.0 w kooperacji z programem Ukraina 3.0 obejmuje współpracę w zakresie realizacji wspólnych projektów i czerpaniu ze wzajemnych zasobów, oraz wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, wypracowanych przez oba Kraje.

Współpraca POLSKA 3.0 - UKRAINA 3.0  

  • Kluczowe projekty infrastrukturalne
  • Przygotowanie Ukrainy do ubiegania się o europejskie i międzynarodowe środki finansowe na rozwój projektów 
  • Projekty z dziedziny przemysłu, w tym przemysłu lotniczego, kosmicznego i nowych technologii. 
  • Budowa efektywnych klastrów, wspierających oddolnie gospodarkę i tworzących kompleksy przemysłowe
  • Klastrowe projekty pomiędzy Grupą Wyszehradzką a Ukrainą
  • Skuteczne, dobre praktyki biznesowe, efektywne wdrażanie innowacji.

Polska 3.0 - Ukraina 3.0  Oferta  w zakresie organizacji finansowania dla projektów z udziałem UE 2014-2020  

  • Polska 3.0. umożliwia organizację i dostęp do funduszy EU poprzez  budowę międzynarodowych konsorcjów w programach unijnych w celu  dofinansowania inwestycji oraz projektów instytucji lub firm polskich i ukraińskich. W ramach programu Polska 3.0 budujemy międzynarodowe konsorcja z udziałem m.in. partnerów z Ukrainy. - Budowa instrumentów finansowych w oparciu o kapitalizację Polskiego Funduszu Rozwoju i instrumentów finansowych z Brukseli. - Budowanie konsorcjów biznes + nauka dla programów transgranicznych  i międzynarodowych.
     
  • Przygotowanie programów sektorowych i branżowych w celu rozwoju wiodaćych technologii z udziałem firm polsko-ukraińskich w kierunku współpracy Wschód - Unia Europejska. - Budowa wspólnych platform technologicznych w obszarach badawczych  i innowacyjnych -  / platforma bezpieczeństwa etc. /  - Współpraca w programach międzynarodowych, zbudowanie nowych narzędzi i instrumentów finansowych z udziałem środków bezpośrednio  z Brukseli - Kojarzenie inwestorów z instytucjami międzynarodowymi i UE dla realizacji programów transgranicznych. - Zarządzanie strategiami rozwoju firm w obszarach innowacyjnych  i technologicznych przy udziale finansowania europejskiego i instytucji finansowych. -Budowa nowych instrumentów finansowych (fundusze celowe, sektorowe, kapitałowe) jako bilateranych rozwiązań dla realizacji inwestycji i projektów rozwojowych.